EmployU

Supporters

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden m.b.t. door EmployU aangeboden diensten voor zakelijke afnemers

 

(m.u.v. de werving en selectie van een functionaris. Zie daarvoor de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 320.05.792)

 

1.   Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, de volgende betekenis:

1.1 EmployU:
EmployU is een initiatief van ACES International - The Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Naarden, Kooltjesbuurt 1.

1.2 Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden van EmployU met betrekking tot door of via EmployU aangeboden Diensten met uitzondering van de werving en selectie van een functionaris.

1.3 Dienst(en):
De Dienst(en) op het gebied van carrière en management zoals nader aangeduid in de tussen EmployU en Wederpartij gesloten Overeenkomst. Voorbeelden van diensten zijn de kandidaten database, Outplacement Express, assessments, opleidingen en juridisch advies.

1.4 Site:

De Site waarop de diensten zoals vermeld in 1.3 worden aangeboden heet EmployU en zal te bereiken zijn via domeinnaam www.employu.nl. Deze Site is onder andere ingericht als een database met gekwalificeerde anonieme kandidaten uit de brede wereld van ICT, waartoe zakelijke Gebruikers (afnemers) toegang hebben.

1.5 Outplacement Express:

Door middel van deze Dienst begeleidt EmployU op verzoek van een Wederpartij één of meerdere werknemers van de Wederpartij in een outplacementtraject door het afnemen van een interview, een assessment en het vervolgens plaatsen van deze werknemer(s) op de Site in de anonieme kandidaten database.

1.6 Gebruikers:
De particuliere Gebruikers (kandidaten) van de Site die een anoniem profiel hebben laten plaatsen op de Site alsmede de zakelijke Gebruikers die op de Site in de kandidaten database zoeken naar geschikte kandidaten voor de eigen organisatie. Tevens behoren hiertoe Gebruikers (zowel zakelijke als particuliere afnemers) die gebruik maken van de overige aangeboden Diensten op de EmployU Site.

1.7 Overeenkomst:
De afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of digitale vorm, op grond waarvan EmployU Dienst(en) aan Wederpartij ter beschikking stelt, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.8 Wederpartij:
Iedere (rechts)persoon die met EmployU een Overeenkomst heeft gesloten.


2.   Algemeen

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen EmployU en Wederpartij met betrekking tot door of via EmployU aangeboden Diensten met uitzondering van de werving en selectie van een functionaris.

2.2

Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Wederpartij gelden slechts indien zij schriftelijk of digitaal door EmployU zijn bevestigd.

2.3

Alle aanbiedingen door EmployU aan Wederpartij zijn vrijblijvend.

2.4 Totstandkoming

  • De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke dan wel digitale bevestiging door EmployU van de mondelinge, schriftelijke dan wel digitale opdracht van de Wederpartij.
  • De Overeenkomst kan ook tot stand komen door de digitale acceptatie door de Wederpartij van een door ACES verstrekte schriftelijke of digitale offerte.
  • De overeenkomst kan tevens tot stand komen door het retourneren van een schriftelijke door EmployU opgestelde overeenkomst, ondertekend door de Wederpartij.
  • De Wederpartij dient binnen vijf (5) werkdagen te reageren na ontvangst van de (elektronische) bevestiging van de Overeenkomst door EmployU wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of wanneer de overeenkomstbevestiging door Wederpartij in het geheel niet (schriftelijk/digitaal) is verstuurd.

2.5

Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal een door Wederpartij gewenste wijziging in de Overeenkomst uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen kunnen plaatsvinden en slechts na uitdrukkelijke schriftelijke of digitale toestemming van EmployU.

2.6

Wederpartij heeft het recht om uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst de aan EmployU verstrekte opdracht schriftelijk, eventueel per fax of e-mail, te beëindigen.

2.7

Voor een aantal Diensten is EmployU afhankelijk van diensten van derde partijen. In dat geval sluit de Wederpartij meerdere verschillende overeenkomsten, één met EmployU en één met (elke) derde partij. Indien de Overeenkomst een Dienst betreft welke wordt uitgevoerd door een derde partij, dan gelden de algemene voorwaarden van de desbetreffende derde partij met betrekking tot beëindiging.

2.8

De Site kan verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden bevatten. EmployU is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden.

2.9

In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.


3.   Gebruik van de Diensten

3.1

Het recht tot gebruik van een Dienst, anders dan de kandidaten database, is beperkt tot het gebruik ten behoeve van de interne organisatie van de Wederpartij zelf. Het is niet toegestaan om dit recht over te dragen en/ of te (sub)licentieren aan derden

3.2

Voorts staat Wederpartij er voor in dat de informatie, verkregen met toestemming van de desbetreffende kandidaat uit de database, slechts ten behoeve van de werving - en selectieactiviteiten van Wederpartij zal worden gebruikt.

3.3

EmployU heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder begrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de Diensten aan Wederpartij in rekening te brengen.


4. Elektronische communicatiemiddelen


4.1

In het geval communicatie tussen EmployU en Wederpartij geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. EmployU is jegens Wederpartij niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

4.2

Wederpartij dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

 

5. Prijs en betaling

5.1

De overeengekomen prijs in de Overeenkomst is met ingang van de dag dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, direct opeisbaar. Mogelijke afspraken tussen EmployU en Wederpartij om de prijs gespreid over meerdere facturen in rekening te brengen doen hier niets aan af.

5.2

Tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, zullen de facturen door Wederpartij overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Betaling dient plaats te vinden, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur dan wel door middel van een door EmployU geaccepteerde creditcard.

5.3

Tenzij anders overeengekomen en zonder afbreuk te doen aan het in artikel 7.3 bepaalde, zullen door Wederpartij aan EmployU gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.

5.4

Van een aantal Diensten zal de gehanteerde prijs vermeld staan op de Site. Van alle Diensten kunnen gehanteerde prijzen worden opgevraagd bij EmployU. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van EmployU in EURO'S (exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen) genoteerd.

5.5

EmployU behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en) te wijzigen of te herzien.

5.6

Indien Wederpartij niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse (handels-)wettelijke rente.

5.7

Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de desbetreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van Wederpartij. Indien EmployU het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Wederpartij daar schriftelijk van op de hoogte gesteld. EmployU is eveneens gerechtigd de in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten te vorderen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Wederpartij in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

5.8

EmployU is te allen tijde gerechtigd om van Wederpartij te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens EmployU bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat EmployU tot uitvoering van de Overeenkomst overgaat.

 

6. Rechten en Verplichtingen van de Wederpartij

6.1

Het (elektronisch) verkeer tussen Wederpartij en particuliere Gebruikers (kandidaten) van de kandidaten database geschiedt voor eigen rekening en risico van Wederpartij.

6.2

Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (on-line) gebruiker verwacht mag worden.

6.3

Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Wederpartij de beschikking heeft over persoonsgegevens. Wederpartij zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.

6.4

Indien EmployU op verzoek van Wederpartij en met toestemming van de kandidaat persoonsgegevens van desbetreffende kandidaat aan Wederpartij heeft verstrekt en er binnen een jaar na ontvangst van die gegevens een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen Wederpartij en desbetreffende kandidaat, zal er altijd sprake zijn van een plaatsing zoals vermeld in de Overeenkomst tussen Wederpartij en EmployU inclusief de daaromtrent afgesproken fee.

6.5

Wederpartij onthoudt zich ervan EmployU of derden bij het gebruik van de Diensten te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden en/of van EmployU, het schenden van privacy of publiciteit van EmployU, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de Site dat daardoor de juiste werking van computersystemen van EmployU of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de Site zou kunnen worden verhinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen; het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Wederpartij op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.

6.6

Onverlet het overige in dit artikel 6 bepaalde, zal de Wederpartij zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Diensten, de Site en de gegevens waartoe middels de Diensten of de Site toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan:

(i) het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard ('spammen') aan Gebruikers die niet strekken tot de vervulling van een vacature;
(ii) het benaderen van Gebruikers voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de Gebruiker zich bij EmployU heeft aangemeld, daaronder mede begrepen het aanbieden van arbeidsbemiddelingdiensten zonder dat van een concreet vacatureaanbod sprake is.
Indien EmployU een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door Wederpartij, dan is Wederpartij EmployU zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EURO 10.000 (tienduizend EURO) per gebeurtenis en is EmployU gerechtigd om de Overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden.

6.7

Wederpartij, zijnde een natuurlijke persoon, geeft EmployU toestemming tot het verzenden aan Wederpartij van ongevraagde elektronische berichten inzake nieuws, ontwikkelingen of andere informatie met betrekking tot door EmployU verleende Diensten en haar Site, onverlet het recht van Wederpartij deze toestemming in de toekomst te herroepen.


7. Rechten en Verplichtingen van EmployU


7.1

EmployU verschaft Wederpartij de mogelijkheid om gebruik te maken van de overeengekomen Diensten tegen betaling door Wederpartij van de overeengekomen prijs.

7.2

Het staat EmployU te allen tijde vrij om medewerkers van de Wederpartij te benaderen inzake mogelijk passende posities.

7.3

EmployU zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen. EmployU kan, hoewel zij hier naar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten. De aan de opheffing van de storing verbonden kosten zijn voor rekening van Wederpartij, indien de storing veroorzaakt is door Wederpartij en/of een derde, wiens handelen of nalaten aan Wederpartij kan worden toegerekend, en/of wiens handelen in strijd is met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

7.4

EmployU heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Wederpartij. Ingeval van een storing met betrekkking tot de kandidaten database, die niet veroorzaakt is door Wederpartij en welke langer dan vijf (5) werkdagen achtereenvolgens voortduurt én er daarnaast sprake is van een Overeenkomst tussen Wederpartij en EmployU waarin EmployU zich committeert tot het actief mee zoeken naar geschikte kandidaten, heeft Wederpartij recht op verlenging van de afgesproken mee zoek-termijn met eenzelfde hoeveelheid werkdagen als dat de kandidaten database langer dan vijf (5) werkdagen buiten gebruik is geweest.

7.5

EmployU behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien dit wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Wederpartij toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal EmployU Wederpartij over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.


8. Aansprakelijkheid

8.1

EmployU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met tijdelijke onbereikbaarheid van de Site, of tijdelijke niet-beschikbaarheid van de Dienst(en), een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

8.2

EmployU is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Wederpartij of wanneer de via EmployU betrokken werknemers of derden niet naar tevredenheid functioneren.

8.3

EmployU is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (niet of niet juiste levering van) diensten van derde partijen.

 

9. Overmacht

9.1

Elke van de wil van EmployU onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van EmployU kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was wordt aangemerkt als overmacht. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van EmployU.

9.2

Indien EmployU niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan dertig (30) dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.3

Indien EmployU bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is EmployU bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

10. Geheimhouding

10.1

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

10.2

De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 10.1 duurt voort tot en met twee (2) jaar na het einde van de overeenkomst.

11. Duur en beëindiging

11.1

De overeengekomen Dienst zal worden verleend door EmployU aan Wederpartij gedurende de termijn zoals overeengekomen tussen partijen en vastgelegd in de Overeenkomst. Zowel EmployU als Wederpartij is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen de einddatum van de Overeenkomst. Behoudens anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden is tussentijdse opzegging niet toegestaan.

11.2

EmployU heeft het recht (verdere) uitvoering van alle met de Wederpartij gesloten Overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van EmployU op schadevergoeding indien:

  • de Wederpartij één van zijn verplichtingen jegens EmployU niet nakomt;
  • EmployU goede reden heeft om te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen en de Wederpartij is niet in staat om op eerste verzoek van EmployU adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen;
  • er beslag wordt gelegd op zaken van de Wederpartij;
  • de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt,
  • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.

 

12. Diversen

12.1

Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht

12.2

Het is Wederpartij niet toegestaan om de Overeenkomst tussen EmployU en Wederpartij, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van EmployU.

12.3

EmployU heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Wederpartij. Indien Wederpartij niet instemt met de wijziging, heeft Wederpartij het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Voor de kennisgeving als bedoeld in dit artikel is geen schriftelijk stuk vereist.

12.4

Deze voorwaarden worden beschikbaar gesteld op de Site en worden, voor zover zij niets reeds ter hand zijn gesteld, op eerste verzoek aan Wederpartij toegezonden.

12.5

Op de Overeenkomst tussen EmployU en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

12.6

In geval van geschillen, voortvloeiend uit Overeenkomsten of uit daarop voortbouwende Overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking.

12.7

Alle geschillen tussen EmployU en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

12.8

Alle aanspraken van Wederpartij vervallen twaalf (12) maanden nadat de Dienst(en) is (zijn) verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.

 

EmployU, 21 maart 2012